Projectes

Aliances pel desenvolupament socioeconòmic

Any d’inici: 2009

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 196.745,80€

Beneficiaris: Petits productors i enfortiment de totes les entitats actores

Cofinançadors:

Alianzas

El projecte té el seu origen l´any 2010 amb l´elaboració d´un informe d´identificació al municipi de Camoapa, per a l´execució d´un programa de desenvolupament socioeconòmic al territori, on el 52% del PIB del municipi prové del sector agropecuari.

La primera fase d’execució del projecte va començar l’1 de juny 2013 treballant amb ADM (Asociación para el Desarrollo Municipal) com a contrapart i altres 6 agents socials: NITLAPAN (agència d’investigació), Cooperativa Masiguito, ASOGACAM (associació de ramaders), Universitat Nacional Agrària (UNA), Casa de la Mujer i Ràdio Camoapa. S’han establert sinèrgies i accions entre tots ells amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament socioeconòmic al Municipi de Camoapa a través del sector agropecuari, base de l’economia local.

Aspectes rellevants del 2016 i previsions 2017 d’actors

NITLAPAN i Cooperativa Masiguito, agrupa més de 950 productors i 22.000 vaques lleteres. S’ha seguit al 2016 implementant i donant seguiment al pla estratègic a 5 anys, pla de negocis i reestructuració de la secció d`estalvi i crèdit de la cooperativa dissenyats al 2013. Enguany ja hi ha indicadors positius respecte l’increment de producció dels productors i resultats de la cooperativa.

Al 2017 hi ha continuïtat.

Casa de la Mujer: s’ha enfortit al 2016 la cooperativa Casa de la Mujer capacitant 10 dones en emprenedoria econòmica i ja lideren negocis propis dins l’àmbit agropecuari.

La junta directiva de Casa de la Mujer ha rebut capacitacions potenciant l’execució i apropiació del pla estratègic realitzat el 2015 pel projecte Alianzas. Han promogut i participat a fires entre diferents activitats.

Al 2017 l’objectiu és seguir enfortint les capacitats de la cooperativa Casa de la Mujer i de les dones empresàries i emprenedores de Camoapa.

ASOGACAM- UNA: durant el 2016 s’ha potenciat la millora de la productivitat i diversificació als sistemes de producció agropecuaris introduint tècniques sostenibles mediambientalment. 46 productors/es i estudiants universitaris hi participen activament a 5 regions de Camoapa existint intercanvis d’experiències entre tots ells. S’ha incrementat la producció i responsabilitat ambiental amb les noves tecnologies tant a l’àmbit agrícola com ramader. S’han fet 3 investigacions experimentals, s’han generat  8 nous llocs de treball vinculats al projecte, i 3 passanties. La Universitat també fa un programa setmanal radial dins el projecte.

Al 2017 l’objectiu és augmentar el gran grup de productors que reben capacitacions i implementen noves tècniques i tecnologies a les finques així com generar nous llocs de treball.

Radio Camoapa: des de 2013 emet el programa radial “el ordeño de la tierra”, amb 3 programes setmanals (156 aquest any) que informen, sensibilitzen i formen molts oïdors. Durant el 2016 s’han fet 158 entrevistes, 10 “campañas radiales” i formacions a estudiants universitaris, sempre prioritzant temes ambientals, agropecuaris, igualtat de drets, equitat de gènere, dirigit a assolir canvis a la societat general i productors/es.

Al 2017 hi ha continuïtat amb el clar objectiu de sensibilitzar la població urbana i rural de Camoapa i regió central de Nicaragua.

Video sobre el projecte

премиум темы wordpress 3.9