Projectes

Beques de l’institut

Any d’inici: 2004

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 40.266,15€

Beneficiaris: Joves de Camoapa

Cofinançadors: ARCATA

beques

L’objectiu general del Projecte Beques és ajudar a que continuïn l’escolarització alumnes de Secundària de Camoapa que, malgrat un bon rendiment escolar, estiguin en risc de no poder continuar llurs estudis per dificultats econòmiques familiars. A tal fi es procura el finançament dels uniformes i del material escolar que precisen per assistir a classe.

Aspectes rellevants del 2018

Tal i com estava previst, s’ha continuat la difusió del projecte d’acord amb la campanya iniciada durant el 2017 per assolir la seva autosuficiència econòmica.

Això ha permès atendre les ajudes dels alumnes ja becats i respondre a les demandes de tots els nous estudiants que han sol·licitat incorporar-s’hi  complint  els requisits establerts (bon rendiment acadèmic i necessitat familiar de suport econòmic). En concret, han estat atesos 22 nois i noies.  6 de Segon Curs de Secundària i 16 de nova incorporació a l’Etapa. La majoria d’aquests estudiants, 20 del total, realitzen l’escolarització en règim “sabatino”; es tracta d’alumnes de les zones rurals que assisteixen a classes realitzades en trobades de dissabte. Dos noies, una de primer curs i una altra de segon, fan els seus estudis en règim regular.

La procedència rural ha provocat que dues noies i un noi, tots tres de primer curs, hagin abandonat els estudis per la inseguretat que ha provocat en els trasllats la situació política de Nicaragua. Una noia de segon ha deixat el programa per no aprovar els exàmens.

Donades las circumstàncies, no s’ha pogut emprendre  l’avaluació prevista dels resultats del projecte des de els seus inicis. Queda pendent aquesta tasca per quan es normalitzi la situació del país.

Previsions 2019

Per al curs 2019 el Projecte Beques ha de continuar cercant col·laboradors econòmics, ja que aquest any podrà afegir un nombre d’estudiants semblant al del curs passat, però s’han de preveure les incorporacions del curs següent.

Amb dates de gener de 2019, tenim 19 col·laboradors que proporcionen 2.100€ anuals. Amb aquesta quantitat, aquest curs comptarem amb 5 alumnes de tercer de Secundària, 13 de segon i farem una oferta de 17 noves beques per al primer curs.

La família Narvión Gotor participa especialment en aquest projecte en memòria del seu fill Guillermo.

премиум темы wordpress 3.9