Projectes

Casa de la mujer

Any d’inici: 1999

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 72.388,36€

Beneficiaris: Dones de Camoapa

Cofinançadors: Altres ONG, ingressos activitats pròpies

casa mujer

La Casa de la Mujer és una cooperativa de serveis múltiples, que té com a finalitat, oferir suport al creixement personal i l’habilitació laboral de les dones. A nivell institucional, vetllen per l’enfortiment de la cooperativa i pel seu autososteniment. Serveis prioritaris que ofereixen: acolliment personalitzat a dones víctimes de violència o que cerquen informació, activitats per a l’empoderament de les dones, cursos per a la millora dels petits negocis, la elaboració de pa i productes alimentaris per aconseguir recursos i activitats obertes a la comunitat.

Aspectes rellevants del 2018

Aquest any s’ha desenvolupat: Fase I, Projecte d’habilitació laboral i emprenedoria, superació personal i enfortiment institucional.

Habilitació laboral i emprenedoria

És fruit de l’estudi diagnòstic dirigit a dones propietàries de negocis elaborat 2013-2014. Enguany s’han obtingut bons resultats en la participació de joves, dones i homes en activitats d’Habilitació laboral organitzades per la Cooperativa, fent cursos de rebosteria, cuina, bijuteria, costura, bellesa, reparació de telèfons mòbils i motos. La Formació empresarial feta amb Alianzas, pretén el desenvolupament socioeconòmic de dones i homes, cerca promoure la igualtat d’oportunitats de tracte i afavorir l’actitud empresarial per tal d’accedir a recursos productius.

El projecte de “Fondos revolventes”, consisteix en un préstec per a dones emprenedores vinculades a la Casa de la Mujer arran del diagnòstic a 500 dones propietàries de petits negocis; l’han dedicat a la comercialització de productes artesanals de “pita” i “alimentaris”. Disposaven d’un fons de 1.545 dòlars; no totes les dones del grup de suport van sol·licitar préstec; i alguna no va aportar l’1,5% acordat. Enguany no han pogut recuperar la inversió feta a la fira agropecuària HATOFER, degut al clima polític. El fons econòmic, va disminuir un 5% aproximadament.

Tasca social i de superació personal 

Orientació i suport legal a dones víctimes de violència, és un dels compromisos potents a nivell social, de Casa de la Mujer, perquè les víctimes de maltractament i abusos coneguin els seus drets .

Implica acompanyar-les i coordinar-se amb les institucions (jutjats, fiscalia i policia) per aconseguir seguretat, eficàcia en les gestions i resposta a les demandes presentades per les dones.

Activitats comunitàries: com cada any han celebrat el 8 de Març (dia internacional de les dones) amb un gran èxit de convocatòria, també el dia de la seva patrona la marededéu de Montserrat; degut a la situació política, no han pogut portar a terme el concurs de dibuix “àngel de mi guarda” amb els alumnes de les escoles, per l’absentisme escolar.

Enfortiment institucional

Quan a la captació de sòcies, la Cooperativa ha crescut amb quatre noves associades. S’han coordinat molt positivament amb el projecte Alianzas, també amb l’INSS i el MEFCCA, amb SJS i ASODHERMU. Enguany, fruit del Conveni entre SJS i la UAB, han tingut una alumna del pràcticum de Pedagogia, durant 6 mesos, que ha participat en activitats de formació (drets humans, autoestima, salut sexual i reproductiva, amb grups de suport) i també fent tallers de “cuina catalana”.

La Sostenibilitat Econòmica, de la Casa de la Mujer ha millorat amb la producció sistemàtica de pa i pastes, que els ha permès pagar a la treballadora principal amb S.S. i dos ajudants per a la distribució, podent assumir algunes despeses que no cobria SJS. Tenen 22 clients, 15 dones i 7 homes que reben una comissió del 22%. Reben comandes setmanals, quinzenals i mensuals, treballant de dilluns a divendres. Tot i així la producció és insuficient degut a que el forn té poca capacitat per fornada.

La Cooperativa ha portat a terme els canvis preceptius en la Junta, s’han organitzat amb una promotora.

Previsions 2019

Els bons resultats obtinguts en la Fase I del projecte, la Cooperativa de Casa de la Mujer considera adient portar a terme una Fase II per donar continuïtat als projectes amb algunes millores remarcables.

Fase II Projecte d’habilitació laboral i emprenedoria, superació personal i enfortiment institucional

Habilitació laboral i emprenedoria organitzada per la Cooperativa en forma de cursos per a dones, joves i homes, dirigida a aconseguir recursos econòmics, i la formació en l’Administració de negocis promoguda per Alianzas, considerada com una estratègia molt beneficiosa per ambdues parts, que els permet arribar a un major nombre de persones i segments de població, en la generació de petits negocis. També tenen previst posar en funcionament el quiosc-mòbil amb la venda d’aliments elaborats a la Casa de la Mujer, perquè l’alcaldia ja els ha cedit un espai públic on instal·lar-lo.

En el bloc d’activitats de Superació personal, inclouran el hàbits de salut relligant-ho amb la Xarxa de Brigadistes de la salut, que els permetrà accedir a dones que viuen en les àrees rurals, ja que fins ara han treballat només amb població de la zona urbana.

Quan a Enfortiment Institucional, i avançar vers l’autososteniment, han decidit ampliar i diversificar la producció de la “Panaderia”, perquè el 2019 comptaran amb 3.000 dòlars procedents d’Arcata (Califòrnia) per comprar un forn nou més gran, així podran operar amb dos forns simultàniament. També es proposen enfortir l’organització interna, no només amb la promotora, també amb una responsable de projectes i activitats i una comptadora a temps parcial que porti l’administració.

El 2019 celebraran el 10è aniversari de Casa de la Mujer i també volen incloure millores necessàries en l’edifici de la Casa de la Mujer. Han organitzat un Comitè de seguiment format per dones del Grup de Suport i membres de la Cooperativa que es reuniran periòdicament. L’avaluació final del projecte es farà amb les dones i homes participants.

премиум темы wordpress 3.9