Projectes

Aliances pel desenvolupament socioeconòmic

Any d’inici: 2009

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 291.126,98€

Beneficiaris: Petits productors i enfortiment de totes les entitats actores

Cofinançadors:

Alianzas

El projecte té el seu origen l´any 2010 amb l´elaboració d’un informe d´identificació al municipi de Camoapa, per a l´execució d´un programa de desenvolupament socioeconòmic al territori, on el 52% del PIB del municipi prové del sector agropecuari. L’objectiu del projecte és contribuir al desenvolupament d’un model de producció i comercialització agropecuària sostenible a Camoapa, per enfortir les capacitats de gestió i serveis cooperatius i associatius amb equitat de gènere.

La primera fase d’execució del projecte va començar l’1 de juny 2013 treballant amb ADM (Asociación para el Desarrollo Municipal) com a contrapart que actualment continua amb aquesta tasca important  i amb d’altres sis agents socials; NITLAPAN (Agència d’’Investigació), Cooperativa Masiguito, ASOGACAM (Associació de Ramaders), Universitat Nacional Agrària (UNA), Casa de la Mujer i Ràdio Camoapa. S’han establert sinèrgies i accions entre tots ells amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament socioeconòmic al Municipi de Camoapa a través del sector agropecuari, base de l’economia local.

Al 2018 s’hi van afegir més actors amb la intenció  de replicar els objectius i resultats al màxim de beneficiaris, per enfortir el concepte d’Alianzas que des del principi del projecte busca un efecte multiplicador i d’estreta relació entre totes les institucions i particulars que hi participen activament. La Cooperativa la Unión Camoapa, l’Ajuntament de Camoapa i ASODHMERU ja en formen part i treballen activament amb la resta de participants.

Cal destacar que el greu conflicte polític que viu Nicaragua des del 18 d’abril de 2018, no ha posat en risc l’execució del projecte que s’està desenvolupant amb normalitat.

Aspectes rellevants del 2019 i previsions 2020

CASA DE LA MUJER NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

Al 2019 s’han executat el 100% de les activitats previstes al Pla Operatiu Anual, tant les del projecte com les ordinàries de la Casa. S’ha capacitat a 16 participants (14 dones i 2 homes) per crear habilitats empresarials amb 12 capacitacions sobre principis bàsics d’administració, comptabilitat o màrqueting. Fruit de les formacions s’han fet dues  iniciatives de negocis (Leche la Cabrita i Nosotr@s podemos defendernos).

El 80% (12) de dones propietàries de negocis ja disposen de llibres de registre comptable amb l’assessorament corresponent. També han rebut assessorament per  poder presentar les declaracions necessàries per llei, elaboració de balanços anuals i comptes de resultats.

S’han fet formacions a 15 dones per diversificar els seus negocis a través de la metodologia “aprender haciendo” sobre diversificació de negocis (produir melmelades, confitats…).

S’han fet processos de formació a 71 participants en temes de violència, gènere i salut sexual i reproductiva.

Cinc dones han estat beneficiades amb fons “revolventes” per diversificar els seus negocis, millorant-ne el seu desenvolupament i l’economia familiar.

Respecte el forn que funciona a la Casa de la Dona s’han fet anàlisis de la situació econòmica, identificant les dificultats als registres del forn. El projecte Alianzas ha permès elaborar formats de control de venta, control de producció, costos de producció, compra de matèria prima, reemborsament de caixa, funcions del personal i s’ha identificat la necessitat de disposar d’un sistema comptable que està previst s’implementi el proper any.

La divulgació del treball de Casa de la Mujer es fa a través de Ràdio Camoapa, amb campanyes de motivació dirigides a l’apoderament, motivació i superació personal de les dones,

Al 2020 hi haurà continuïtat, prioritzant la implementació del nou sistema comptable a la casa, enfortiment dels òrgans de govern i continuïtat de les formacions i activitats conjuntes amb altres actors que participen del projecte Alianzas.

ASSOCIACIÓ DE RAMADERS DE CAMOAPA (ASOGACAM)

Els coneixements agropecuaris de 52 productors/es de diferents àrees rurals de Camoapa, s’han enfortit. Hi ha hagut una participació del 85% a les diferents jornades de formació.

Vint-i set d’aquests productors/es apliquen a les seves unitats de producció dos o més tecnologies d’alimentació d’estiu i sistema rotatiu per millorar la producció del seu bestiar (augment de llet, carn i reproducció pecuària) i tretze productors apliquen una de les tecnologies.

Les noves tecnologies han permès incrementar en un 20% la producció de llet (actualment 6 litres/ vaca/ dia) i reduir l’interval entre parts de les vedelles a 16 mesos.

El 58% dels productors/es (30) apliquen 2 o més tecnologies ambientals per millorar la producció, establint sistemes agroforestals, horts familiars, reforestació de fonts d’aigua, construeixen collites d’aigua i implementen sistemes de reg. S’ha disminuït l’ús de productes químics per produir orgànicament.

Vint productors/es han rebut capacitacions sobre registres pecuaris comptables actualitzats, fet que permet millorar la presa de decisions als productors/es.

Al 2020 es continuarà  treballant amb el grup de 52 productors/es, per millorar els sistemes productius, amb formació i capacitacions de forma coordinada amb l’Associació de Ramaders (ASOGACAM), tècnics de la Universitat (UNA) i amb la Federació d’Associacions Ramaderes de Nicaragua (FAGANIC).

UNIVERSITAT NACIONAL AGRÀRIA (UNA)

La Universitat ha seguit emeten el programa “Desde la Universidad” per a Radio Camoapa. Tres estudiants l’han conduit per donar seguiment als diferents actors que dia a dia  participen al projecte Alianzas i fan una difusió pedagògica de l’àmbit agropecuari vinculat tant al projecte com a la Universitat. El contingut del programa es basa en temes ambientals, productius, tractament de malalties, sistemes de producció, canvi climàtic, agroecologia o administració de finques.

La Universitat, a través dels seus professionals participa de les capacitacions i assessorament tècnic als diferents productors beneficiaris dels projectes, en coordinació amb ASOGACAM i la Cooperativa la Unión. Els 52 productors han millorat els seus coneixements amb les diferents pràctiques a finques, i intercanvis d’experiències exitoses a finques de Nicaragua. Un exemple d’intercanvi d’experiències on els productors es desplacen a una finca, on s’hi fan sistemes de rotació de pastures amb noves tecnologies, i a una altra finca amb diversificació productiva i arbres fruiters amb un sistema de reg innovador a la zona i amb bons resultats. L’objectiu es replicar a diferents finques, tècniques ja en funcionament amb bons resultats.

S’han fet dos estudis d’investigació per part d’estudiants, en coordinació amb productors beneficiaris del projecte i la Universitat, sobre seguretat alimentaria i un pla de finca.

Al 2020 hi ha continuïtat del projecte, seguirà la producció del programa radial “Desde la Universidad” finançat entre el projecte Alianzas i la pròpia UNA, la formació als productors i intercanvis d`experiències, així com noves tesis d’investigació d’estudiants de la UNA.

RADIO CAMOAPA

Des del 2013 emet el programa radial “el ordeño de la tierra”, amb 2 programes setmanals, més repetició, un total de 208 programes.  El programa informa, sensibilitza i forma a molts oïdors sobre temes ambientals, econòmics, agropecuaris i de gènere amb participació d’actors i beneficiaris del projecte Alianzas. Es fan entrevistes sobre els processos de capacitació, dies de treball al camp, intercanvi d’experiències, tot amb l’objectiu de ser una comunicació popular i formativa.

S’han fet 2 campanyes radials i 8 “viñetas” sobre sensibilització ambiental amb equitat de gènere.

També s’han dut a terme capacitacions dirigides a joves de la universitat i de les comunitats rurals sobre comunicació, redacció de notes de premsa i elaboració de  podcast sobre el treball dels productors/es. També s’han fet 12 reportatges amb diferents actors del projecte que han estat publicats tant al web www.radiocamoapa.com com al Facebook de Radio Camoapa, del programa  “Desde la Universidad” i d’ADM

Al 2020 hi ha continuïtat sobre l’emissió del programa, campanyes radials, reportatges i capacitacions amb el clar objectiu de sensibilitzar especialment en temes de medi ambient i gènere a la població urbana i rural de Camoapa i regió central de Nicaragua.

COOPERATIVA LA UNIÓN (COSEMUC)

Actualment formada per 54 productors de Camoapa (16 dones i 38 homes), hi formen part la majoria dels productors que participen a les capacitacions del projecte Alianzas des de l’inici. Ja estan constituïts legalment i disposen del número RUC (equivalent a NIF) per poder operar legalment. L’objectiu associatiu és poder aplegar i comercialitzar qualsevol producte agropecuari a excepció de la llet, de forma que puguin obtenir un major benefici de la producció de les seves unitats productives. Disposa des d’aquest any d’una botiga, oficina i una treballadora que coordina les diferents activitats i vendes.

La cooperativa ha participat a 10 fires on ofereix a la població de Camoapa productes de collita dels seus socis (alvocat, plàtans, llimones, taronges, chilotes, pitaya, pinyol, cafè, carn de porc, gallines, plantes ornamentals com, roses o muses, diversos cítrics, fruites de tot tipus i productes de producció a la zona). Un 10% de les vendes són destinats al sosteniment de la cooperativa que disposa dins del seu local, d’un magatzem que ofereix als seus socis, plàstic per fer sitges, sal, farina, blat, urea, sorgo, productes de neteja, llavors….tot a un preu inferior al de mercat, sent un benefici important pels associats i per la pròpia cooperativa.

La cooperativa ha rebut assessorament legal comptable a través del projecte Alianzas i la Universitat.

S’ha establert un conveni de col·laboració amb la cooperativa de cacau “La Campesina” (Matiguás -Nicaragua, a 90 km de Camoapa). S’han fet intercanvis d’experiències, assistència tècnica sobre conreu de plantacions de cacau i comercialització, tenint present que un dels grans objectius de la Cooperativa la Unión és la producció i comercialització del cacau. Actualment els productors de la cooperativa disposen de 45 hectàrees de cacau, estan sota sistema agroforestal (cacau associat amb arbres fruiters, musaceas, adobs verds…) i es preveu collir-lo aviat.

Es preveu seguir potenciant l’estratègia de producció de cacau dissenyant i buscant fons per posar un centre d’acopi de cacau, zona d`assecat i control de qualitat a la Calamidad (a 20 km de Camoapa) a un terreny cedit per SJS.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMOAPA

Des del projecte s’ha promogut la realització de la consulta ciutadana per elaborar el pressupost municipal del 2020. Es va fer una comissió tècnica i econòmica amb membres de l’Ajuntament i una consulta sobre les demandes de la ciutadania, un cop fet un avantprojecte de pressupost es va sotmetre a consulta a nens/es, dones, joves, líders de comarques rurals…donant com a resultat l’elaboració i finalment aprovació del pressupost  (12,523.000 córdobas / 330.000 €/ any), menys de la meitat que fa 3 anys. Els recursos de la municipalitat han estat molt retallats a Camoapa des del govern central.

Video sobre el projecte