Projectes

Beques de l’institut

Any d’inici: 2004

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 42.372,28€

Beneficiaris: Joves de Camoapa

Cofinançadors: ARCATA

beques

L’objectiu general del Projecte Beques és ajudar a que continuïn l’escolarització alumnes de Secundària de Camoapa que, malgrat un bon rendiment escolar, estiguin en risc de no poder continuar llurs estudis per dificultats econòmiques familiars. A tal fi es procura el finançament dels uniformes i del material escolar que precisen per assistir a classe.

Aspectes rellevants del 2019

Donat l’autonomia econòmica del projecte respecte als pressupostos generals de Sant Just Solidari, durant l’any 2019 ha estat molt important la feina de difusió per aconseguir el fons que permetin atendre la continuïtat dels suports compromesos i la incorporació de nous alumnes al programa. Fruit d’aquesta feina, comptem amb 27 col·laboradors, vuit d’ells incorporats durant l’any 2019). Si a les seves aportacions econòmiques hi afegim diferents ingressos extres, el suport total aconseguit per aplicar durant el 2020 es de 2.880 euros.

Pel que fa ala vesant acadèmica, han estat atesos 35 nois i noies; 18 alumnes de nova incorporació al primer curs de Secundària, 11 de segon curs i 6 de tercer. 26 d’aquests alumnes realitzen l’escolarització en règim “sabatino”, és a dir, en la modalitat de classes realitzades en trobades de dissabte, donat que es tracta de nois i noies de zones rurals. Els 9 restants fan els seus estudis en règim regular.

Hi ha hagut una alumna que ha abandonat els seus estudis al llar del curs perquè s’ha casat i tres alumnes no han assolit els rendiments acadèmics necessaris per continuar en el projecte. Per tant, resten 31 nois i noies en programa.

Previsions 2020

El curs 2020 el Projecte Beques podrà atendre 48 alumnes (31 antics i 17 de nova incorporació). Òbviament, s’ha de continuar cercant col·laboradors econòmics per continuar afegint estudiants al programa perquè s’han de preveure les incorporacions del curs següent.

Amb dates de gener, durant el curs 2020 comptem amb 7 alumnes de quart de Secundària, 9 de tercer, 15 de segon i farem una oferta de 17 noves beques per al primer curs.

La família Narvión Gotor participa especialment en aquest projecte en memòria del seu fill Guillermo.