Projectes

Beques de l’institut

Any d’inici: 2004

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 44.864,62€

Beneficiaris: Joves de Camoapa

Cofinançadors: ARCATA

beques

L’objectiu general del Projecte Beques és ajudar a que continuïn l’escolarització alumnes de Secundària de Camoapa que, malgrat un bon rendiment escolar, estiguin en risc de no poder continuar llurs estudis per dificultats econòmiques familiars. A tal fi es procura el finançament dels uniformes i del material escolar que precisen per assistir a classe.

Aspectes rellevants del 2020

Aquest projecte funciona de manera autònoma respecte al pressupost de Sant Just Solidari. El seu finançament correspon a persones i famílies que realitzen les seves aportacions específicament per a aquest projecte. D’aquí la importància que ha tingut sempre la seva difusió perquè es pugui garantir cada any la incorporació de nous alumnes al programa.

El programa en xifres:

El 2020 s’han becat a 48 joves estudiants de secundària, 27 noies i 21 nois.
– 31 eren provinents d’estudiants que van passar al següent grau d’estudis i 17 de nova incorporació.
– 17 estudiants estan becats/des de primer any, 15 de segon any, 9 de tercer any i 7 de quart any.
– 14 provenen de de l’àrea urbana de Camoapa, i les 34 restants provenen de zones rurals.
– 4 estudiants de l’any anterior han causat baixa: 3 per no haver aprovat el seu curs i 1 per matrimoni.
– 31 persones i entitats col·laboren en el projecte de beques, amb una aportació total de 3.120 euros.

El projecte de beques a l’estudi és un dels projectes més afectat per la situació política i els obstacles legislatius imposats a les ONG que treballen sobre el terreny.

Previsions 2021

Donada la situació política i legislativa de Nicaragua, de moment no es poden fer previsions.

La família Narvión Gotor participa especialment en aquest projecte en memòria del seu fill Guillermo.