Vull fer-me soci/a

  Dades personals

  Nom i cognoms

  El teu email

  Telèfono

  Tipus de persona:

  Adreça de contacte

  Adreça

  Codi Postal

  Població

  País

  Raó social

  CIF

  Dades de la quota trimestral

  Aportació

  100 €200 €Altra quantitat

  Una altra quantitat

  NIF

  Dades de la quota trimestral

  Aportació

  15 €20 €30 €50 €100 €Altra quantitat

  Una altra quantitat

  Mètode de pagament

  Persona titular del compte

  Necessitem el número de compte bancari IBAN

  En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), s’informa que les dades de caràcter personal que vostè mateix ens ha facilitat, i que resulten necessàries per a la gestió administrativa de l’associació, s’incorporaran a un fitxer, la titularitat del qual recau en l’associació SANT JUST SOLIDARI. Vostè podrà fer valdre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un correu electrònic a l’adreça: sjs@justsolidari.cat, o bé mitjançant correspondència ordinària al, c/Montserrat, 2, 08960 Sant Just Desvern.

  Beneficis fiscals

  Les persones físiques o jurídiques que tributin a Espanya, tenen dret a desgravacions fiscals en el seu Impost de la Renda de les Persones Fisiques, si el donant és persona fisica, o a l’impost de Societats, si el donant és persona jurídica, per les donacions realitzades a entitats que, com Sant Just Solidari, estan subjectes a la LLei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense ànims lucratius i dels incentius fiscals al mecenantge.

  Persones fisiques: Fins a 150€, 80% de deducció. | A partir de 150€, 40% de deducció.

  Persones jurídiques: 40% de deducció.