Informació Sant Just Solidari

Situació de SJS a Camoapa el 2021

Des de l’abril 2018 la situació política a Nicaragua ha afectat de forma molt directa a tots els estaments de la societat nicaragüenca. La gran inestabilitat general del país ha perjudicat directament a la cooperació al desenvolupament. Gran part de les Organitzacions No Gubernamentals (ONG’s) que no treballaven directament a través del govern sandinista al poder, han perdut la seva personalitat jurídica per poder treballar al territori o han estat obligades a través de la Llei d’Agents estrangers (en vigor des de l’octubre de 2020) a donar-se d’alta a un registre que coordina el Ministeri de Governació de la República i que supervisa qualsevol ingrés de diners des de l’estranger a Nicaragua. A la pràctica ha comportat que la majoria d’ONG’s que venien treballant els últims anys amb la societat civil de Nicaragua hagin estat obligades a abandonar el país.

En el cas de Sant Just Solidari, en tant que ONG, no ha estat una excepció, de forma que la nostra contrapart a Nicaragua, Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU) va perdre la personalitat jurídica el 25 de juny de 2020 juntament amb altres aliats de SJS com és el cas de la històrica ONG, Asociación para el Desarrollo Municipal (ADM) que no va aconseguir obtenir el vist i plau del govern per ser agent estranger i recentment ha perdut també la personalitat jurídica. Per tot el que hem exposat, l’any 2021 ha estat a nivell d’execució de projectes de SJS a Camoapa un període molt complicat perquè ens ha impossibilitat treballar a peu de projecte, fer enviament de diners sense comprometre o posar en risc a les organitzacions amb qui treballàvem. La nostra tasca principal al 2021 ha estat continuar donant seguiment a projectes que tot i no haver seguit rebent el nostre suport econòmic han continuat treballant de forma admirable. Ara bé, la situació conjuntural política del país, no ens ha fet abandonar la nostra idea de seguir donant suport econòmic al poble de Camoapa quan les circumstàncies del país ho permetin.