Beques de l’institut

Any d’inici: 2004

Any d’acabament: Continuïtat

Inversió: 44.864,62€

Beneficiaris: Joves de Camoapa

Cofinançadors: ARCATA

beques

L’objectiu general del Projecte Beques és ajudar a que continuïn l’escolarització alumnes de Secundària de Camoapa que, malgrat un bon rendiment escolar, estiguin en risc de no poder continuar llurs estudis per dificultats econòmiques familiars. A tal fi es procura el finançament dels uniformes i del material escolar que precisen per assistir a classe.

Situació del projecte el 2021

Degut a la situació política, (veure més informació), el projecte Beques de secundària, malauradament també ha quedat suspès el 2021. Situació dolorosa perquè s’ha paralitzat el projecte deixant sense recolzament a estudiants que estaven assolint els objectius acadèmics, com també s’ha privat de recursos els alumnes de nou ingrés.

Aspectes rellevants del 2020

Aquest projecte funciona de manera autònoma respecte al pressupost de Sant Just Solidari. El seu finançament correspon a persones i famílies que realitzen les seves aportacions específicament per a aquest projecte. D’aquí la importància que ha tingut sempre la seva difusió perquè es pugui garantir cada any la incorporació de nous alumnes al programa.

El programa en xifres:

El 2020 s’han becat a 48 joves estudiants de secundària, 27 noies i 21 nois.
– 31 eren provinents d’estudiants que van passar al següent grau d’estudis i 17 de nova incorporació.
– 17 estudiants estan becats/des de primer any, 15 de segon any, 9 de tercer any i 7 de quart any.
– 14 provenen de de l’àrea urbana de Camoapa, i les 34 restants provenen de zones rurals.
– 4 estudiants de l’any anterior han causat baixa: 3 per no haver aprovat el seu curs i 1 per matrimoni.
– 31 persones i entitats col·laboren en el projecte de beques, amb una aportació total de 3.120 euros.

El projecte de beques a l’estudi és un dels projectes més afectat per la situació política i els obstacles legislatius imposats a les ONG que treballen sobre el terreny.

Previsions 2022

Donada la situació política i legislativa de Nicaragua, de moment no es poden fer previsions.

La família Narvión Gotor participa especialment en aquest projecte en memòria del seu fill Guillermo.